Cái nhìn toàn cẢnh vỀ công nghỆ hydrate trên thẾ giỚi - KhẢ năng Ứng dỤng và phát triỂn Ở ViỆtnam = A global view of hydrate technology in the world - Its application and development potential in Vietnam - Mines Saint-Étienne Access content directly
Journal Articles Journal of Science and Technology(University of Danang) Year : 2006

Cái nhìn toàn cẢnh vỀ công nghỆ hydrate trên thẾ giỚi - KhẢ năng Ứng dỤng và phát triỂn Ở ViỆtnam = A global view of hydrate technology in the world - Its application and development potential in Vietnam

Abstract

Hydrate technology, a new technology, is being developed in many fields, such as energy industry, gas separation, environment, air-conditioning. This paper gives an overview of this technology in the world and some analysis of its application and development potential in Viet Nam.
Bài viết giới thiệu về công nghệ hydrate, một ngành công nghệ mới, với một cái nhìn khái quát lịch sử phát triển và những lĩnh vực ứng dụng chính trên thế giới. Bên cạnh đó, bài viết cũng đưa ra một số phân tích và đánh giá khả năng áp dụng, phát triển công nghệ này ở Việt Nam.
No file

Dates and versions

emse-00613093 , version 1 (02-08-2011)

Identifiers

  • HAL Id : emse-00613093 , version 1

Cite

Duc Nguyen Hong, Jean-Michel Herri. Cái nhìn toàn cẢnh vỀ công nghỆ hydrate trên thẾ giỚi - KhẢ năng Ứng dỤng và phát triỂn Ở ViỆtnam = A global view of hydrate technology in the world - Its application and development potential in Vietnam. Journal of Science and Technology(University of Danang), 2006, 3-4 (15-16), pp.65-70. ⟨emse-00613093⟩
90 View
0 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More